Home / Nyheter / Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

KALLELSE
Medlemmarna i Hotagens SportClub kallas till ordinarie årsmöte lördagen den 24 september
kl 14.00 i Rötvikens föreningshus.
Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokollssekreterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
  verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
  verksamhetsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
  b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
  c) En suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
  d) En revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
  e) Två ledamöter i valberedning för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande.
  f) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 14. Årsmötet avslutas.

  Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på årsmötet.
  Medlem som önskar lämna motion till årsmötet ska göra det senast lördagen den 17/9 2022
  till adress gunnar.hotagen@gmail.com

  Välkomna!